REGULAMENTUL cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social

Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (în continuare – Regulament) prevede modalitatea de stabilire şi plată a ajutorului social familiilor defavorizate prevăzute în Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social.
 

 • 1. CAPITOLUL I Dispoziţii generale

   1. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarea semnificaţie:
      familie – două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie.
      [Pct.1 noţiunea în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      [Pct.1 noţiunea modificată prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]
      copil – orice persoană sub vîrsta de 18 ani, iar în cazul în care aceasta îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi, pînă la absolvirea instituţiei respective, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 ani;
      solicitant – unul dintre membrii familiei, cu capacitatea deplină de exerciţiu, sau reprezentantul legal al familiei ce depune cererea de acordare a ajutorului social;
      beneficiar – familia defavorizată căreia i-a fost stabilit dreptul la ajutor social.
      ajutor pentru perioada rece a anului – plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie;
      [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      locuinţă – reşedinţă curentă; 
      [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      vehicul – sistem mecanic cu autopropulsie, destinat transportului de persoane sau de bunuri, echipat şi/sau nu cu mecanisme care pot executa anumite lucrări.   
      [Pct.1 noţiunea în redacţia HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]
      [Pct.1 noţiunea introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
   

 • 2. CAPITOLUL II Dreptul la ajutor social

   2. Dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului îl au familiile defavorizate, membrii cărora sînt cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni ai altor state, apatrizi sau refugiaţi, care au domiciliu în Republica Moldova, conform legislaţiei.
      [Pct.2 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      3. De dreptul la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familia defavorizată în cazul în care toţi membrii adulţi ai acesteia se încadrează în cel puţin una din următoarele situaţii:
      [Pct.3 al.1) modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
      b) sînt persoane încadrate în grade de invaliditate;
      c) sînt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi nu refuză un loc de muncă sau participarea la servicii de stimulare a ocupării forţei de muncă şi la lucrări publice oferite de agenţii;
      [Pct.3 al.1), lit.c) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      d) se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere, în cazul în care copilul se naşte mort sau moare în perioada concediului postnatal, ori îngrijeşte un copil în vîrstă de pînă la 3 ani;
      [Pct.3 al.1), lit.d) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      e) îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire, conform concluziei Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii, îngrijesc un copil/copii invalizi din aceeaşi familie sau o persoană în vîrstă de peste 75 ani din aceeaşi familie, conform concluziei Consiliului Medical Consultativ.
      f) realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor
      [Pct.3 lit.f) introdusă prin HG806 din 31.10.12, MO229-233/02.11.12 art.869; în vigoare 01.11.12]
      [Pct.3 al.2) exlus prin HG806 din 31.10.12, MO229-233/02.11.12 art.869; în vigoare 01.11.12]
      [Pct.3 al.2) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      4. Situaţiile specificate la lit. d) din pct. 3 al prezentului Regulament pot fi invocate concomitent de diferiţi membri ai familiei doar pentru copiii cu mame diferite, iar situaţiile specificate la lit. e) a aceluiaşi punct pot fi invocate doar de un singur membru al familiei.
      [Pct.4 în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      5. La determinarea dreptului la ajutorul social şi la ajutor pentru perioada rece a anului se exclud membrii familiei, care:
      [Pct.5 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      a) deţin cetăţenia Republicii Moldova, însă nu domiciliază pe teritoriul acesteia;
      [Pct.5 lit.a) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      b) execută pedeapsa privativă de libertate;
      c) satisfac serviciul militar în termen; 
      d) se află la întreţinerea statului: aziluri, internate, pensionate, alte forme de plasament temporar sau permanent.

 • 3. CAPITOLUL III Modul de stabilire şi plată a ajutorului social Secţiunea 1 Depunerea cererii

   6. Pentru determinarea dreptului la ajutor social şi la ajutor pentru perioada rece a anului, solicitantul sau reprezentantul legal al familiei, trebuie să depună cerere pentru acordarea ajutorului social (anexa nr.1 la prezentul Regulament).
      [Pct.6 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      7. Membrul desemnat de familie pentru depunerea cererii de ajutor social (solicitantul), este ales în mod voluntar dintre membrii cu capacitate deplină de exerciţiu, iar alegerea acestuia este dovedită prin semnăturile aplicate pe cererea de solicitare a ajutorului social de către toţi membrii adulţi ai familiei.
      8. Împreună cu cererea, solicitantul prezintă actele de identitate ale tuturor membrilor familiei şi, în mod obligatoriu, anexează la cerere certificatul privind componenţa familiei, copia actului de identitate şi legitimaţia de şedere temporară sau actul de identitate, eliberat de autorităţile competente, în cazul cetăţenilor străini, apatrizilor sau refugiaţilor iar, după caz, următoarele acte confirmative:
      a) copia actului ce confirmă gradul şi termenul invalidităţii/severităţii;
      b) certificatul de salariu de la locul de muncă cu indicarea mărimii salariului net;
      [Pct.8 lit.b) în redacţia HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      c) certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor;
      d) copia deciziei de plasament în instituţie;
      e) certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei (cu finanţare bugetară sau prin contract),  cu indicarea mărimii bursei, după caz;
      f) copia contractului de arendă, locaţiune;
      [Pct.8 în redacţia HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]
      g) copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii şi termenului acesteia;
      [Pct.8 lit.g) introdusă prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      h) copia certificatului (patentei, licenţei) care confirmă realizarea activităţii de antreprenoriat, conform legislaţiei;
      [Pct.8 lit.h) introdusă prin HG806 din 31.10.12, MO229-233/02.11.12 art.869; în vigoare 01.11.12]
      i) copia certificatului de naştere al copilului;
      [Pct.8 lit.i) introdusă prin HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]
      j) copia concluziei Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau a structurilor sale teritoriale/Consiliului Medical Consultativ;
      [Pct.8 lit.j) introdusă prin HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]
      k) copiile actelor de identitate ale tuturor membrilor familiei.
      [Pct.8 lit.k) introdusă prin HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]
      9. Cererea va conţine acordul pentru colectarea şi verificarea informaţiei despre familie, veniturile şi proprietatea acesteia, precum şi obligaţiunea de a restitui sumele primite nelegitim, în cazul declaraţiei false sau incomplete.
      10. Cererea pentru acordarea ajutorului social, însoţită de actele confirmative, se depune reprezentantului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei din localitatea unde familia solicitantă îşi are reşedinţa curentă, pentru a fi transmisă direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.
      [Pct.10 modificat prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]
      11. Reprezentantul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei verifică informaţia indicată şi actele anexate la cerere, în conformitate cu prevederile punctului 8 al prezentului Regulament.
      12. Cererea, prezentată cu toate actele confirmative necesare, se acceptă şi se înregistrează de către reprezentantul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei  într-un registru special. Solicitantului i se eliberează o  recipisă de primire a cererii, indicîndu-se data şi numărul de înregistrare. În cazul în care nu au fost prezentate toate actele confirmative necesare, cererea nu se acceptă.
  Secţiunea 2
  Examinarea cererilor
      13. Cererea pentru acordarea ajutorului social se examinează de persoanele desemnate din cadrul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.
      14.  Decizia despre acordarea sau neacordarea ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului este adoptată de către şeful direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, în termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii cererii, prin emiterea unui ordin.
      [Pct.14 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      15.  În termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea ordinului stipulat în pct.14 al prezentului Regulament, solicitantului i se expediază o înştiinţare în scris despre acordarea sau neacordarea ajutorului social sau, după caz, a ajutorului pentru perioada rece a anului.
      [Pct.15 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      [Pct.15 modificat prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]
      16. În cazul acordării dreptului la ajutor social sau, după caz, la ajutor pentru perioada rece a anului înştiinţarea va conţine termenul pentru care a fost stabilit ajutorul social sau, după caz, ajutorul pentru perioada rece a anului, cuantumul acestuia, modalitatea de plată şi termenele de revizuire a dreptului la ajutor social /ajutor pentru perioada rece a anului, precum şi obligaţiile beneficiarului.
      [Pct.16 modificat prin HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]
      [Pct.16 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      17.  În cazul respingerii cererii înştiinţarea va conţine motivele care au stat la baza deciziei respective, precum şi modalitatea de contestare a acesteia.
  Secţiunea 3
  Determinarea venitului lunar minim garantat
      18. Cuantumul venitului lunar minim garantat al familiei reprezintă suma cuantumurilor veniturilor lunare minime garantate stabilite pentru fiecare membru al acestei familii. 
      19. Cuantumul venitului lunar minim garantat pentru fiecare membru al familiei se stabileşte după cum urmează:
      a) 100% din venitul lunar minim garantat pentru solicitant;
      b) 70% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare alt membru adult al familiei;
      c) 50 %  din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil;
      d) plus 30% din venitul lunar minim garantat pentru fiecare adult încadrat într-un grad de invaliditate;
      e) plus 50%  din venitul lunar minim garantat pentru fiecare copil invalid;
      f) plus 10% din venitul lunar minim garantat, dacă persoana încadrată într-un grad de invaliditate este unicul adult din familie.
  Secţiunea 4
  Determinarea şi calcularea venitului global 
  mediu lunar al familiei
      20. Pentru determinarea venitului global mediu lunar al familiei, toate veniturile şi economiile se declară, indiferent de provenienţa acestora.
      21. Venitul global mediu lunar al familiei se calculează din veniturile totale, curente şi nete obţinute, pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social. Veniturile nete sînt veniturile din care au fost achitate impozitul pe venit şi alte plăţi obligatorii. Pensia de întreţinere plătită este exclusă din veniturile familiei.
      [Pct.21 al.1) modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      Veniturile obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi în gospodăriile casnice auxiliare sau din activităţi bazate pe folosirea  terenurilor agricole sînt excluse la calcularea venitului global al familiei, pentru  familiile formate doar din membri inapţi de muncă:
      [Pct.21 al.2) modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      a) copii; 
      b) persoane încadrate în grade de invaliditate; 
      c) persoane care au împlinit vîrsta de 75 ani (62 ani pentru determinarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului).
      [Pct.21 al.2), lit.c) modificată prin HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]
      [Pct.21 al.2) introdus prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]
      22. La calcularea venitului global mediu lunar al familiei sînt luate în considerare, următoarele tipuri de venituri:
      a) veniturile sezoniere, ocazionale, cele obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi în gospodăriile casnice auxiliare sau din activităţi bazate pe folosirea  terenurilor agricole;
      [Pct.22 lit.a) modificată prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      b) toate tipurile de pensii şi prestaţii sociale care se plătesc mai rar decît o dată în lună, indiferent de organul care a stabilit plata;
      c) remitenţele de la membrii familiei sau de la alte persoane din ţară sau de peste hotare;
      d) plăţile pentru descoperiri, invenţii, mostre industriale şi propuneri de raţionalizare, precum şi din drepturile de autor şi drepturile conexe;
      e) ajutorul financiar de la persoane fizice şi juridice;
      f) plăţile din prestarea serviciilor în baza unui contract civil;
      g) indemnizaţia unică pentru tinerii specialişti, angajaţi la lucru, conform repartizării în instituţiile de învăţămînt, instituţiile ocrotirii sănătăţii, asistenţei sociale, ştiinţifice şi celor din cultură şi artă;
      h) orice economii în monedă naţională sau străină, indiferent de locul sau modul în care sînt păstrate;
      i) veniturile obţinute din moştenire sau donaţie;
      j) veniturile obţinute din cîştiguri la loterie;
      k) veniturile obţinute din operaţiuni comerciale cu bunurile mobile şi imobile ce le aparţin cu drept de proprietate membrilor familiei;
      l) veniturile obţinute din burse, burse de studiu sau alte plăţi, indiferent de forma de învăţămînt;
      m) veniturile obţinute din drepturile salariale de la locul principal de muncă şi din munca prin cumul, inclusiv indemnizaţiile unice şi veniturile din desfăşurarea oricărui tip de activitate de antreprenoriat;
      n) veniturile obţinute din pensiile de întreţinere;
      o) veniturile obţinute din toate tipurile de pensii şi prestaţii sociale lunare (compensaţii, indemnizaţii, alocaţii etc.), indiferent de organul care a stabilit plata.
      23. Veniturile indicate la lit. a)-g)  din pct. 22 al prezentului Regulament se iau în considerare pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social, calculate ca suma medie lunară pentru ultimele 12 luni.
      24. Veniturile indicate la lit. h) din pct. 22 al prezentului Regulament se iau în considerare pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social, calculate în mărime de 50 lei pentru fiecare 1000 lei complete, începînd cu cea de a doua mie de lei.
      Veniturile indicate la lit. i)-k) din pct. 22 al prezentului Regulament se iau în considerare pentru ultimele 12 luni anterioare celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social, calculate în mărime de 50 lei pentru fiecare 1000 lei, începînd cu cea de a doua mie de lei.
      [Pct.24 modificat prin HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]
      25. Veniturile indicate la lit. l)-o) din pct. 22 al prezentului Regulament se iau în considerare în mărime deplină, cu excepţia veniturilor obţinute din drepturile salariale, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea/creşterea copilului care se iau în considerare, pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea de acordare a ajutorului social, cu ignorarea a 200 lei pentru fiecare membru care realizează astfel de venituri. În cazul în care un membru realizează concomitent venituri obţinute din drepturi salariale şi indemnizaţia lunară pentru îngrijirea/creşterea copilului, sau beneficiază de indemnizaţii lunare pentru îngrijirea/creşterea copilului pentru doi sau mai mulţi copii concomitent, ignorarea se aplică pentru fiecare din aceste venituri.
      [Pct.25 în redacția HG821 din 07.10.14, MO313-318/17.10.14 art.870; în vigoare 01.10.14]
      [Pct.25 modificat prin HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]
      [Pct.25 în redacţia HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]
      26. Pentru determinarea veniturilor obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), precum şi în gospodăriile casnice auxiliare sau din activităţi bazate pe folosirea  terenurilor agricole, indiferent de mărimea terenurilor avute în proprietate sau luate în arendă, se utilizează venitul net al unei gospodării ţărăneşti şi auxiliare, calculat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 514 din 10 mai 2007 „Privind aprobarea unor acte normative”.
      [Pct.26 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      27. La calcularea venitului global mediu lunar al familiei următoarele tipuri de venit nu se iau în considerare:
      a) indemnizaţia unică la naşterea copilului;
      b) ajutorul oferit la deces;
      c) plăţile oferite la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale sau situaţiilor excepţionale;
      d) cheltuielile de deplasare (în limitele normelor stabilite de Guvern);
      e) indemnizaţia unică de încadrare a şomerilor, în baza contractului individual de muncă, în localităţile situate la o distanţă de 30 km de la localitatea în care îşi au domiciliul, egală cu un salariu mediu pe economie pentru anul precedent;
      f) indemnizaţia unică de instalare a şomerilor care se încadrează, în baza contractului individual de muncă, într-o altă localitate, egală cu 3 salarii medii pe economie pentru anul precedent.
      g) ajutorul social, ajutorul pentru perioada rece a anului, suportul financiar de stat, ajutorul material din bugetele de toate nivelurile, inclusiv din fondurile locale şi/sau Fondul republican de susţinere socială a populaţiei, care are destinaţie specială.
      [Pct.27 lit.g) modificată prin HG821 din 07.10.14, MO313-318/17.10.14 art.870; în vigoare 01.10.14]
      [Pct.27 lit.g) modificată prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      [Pct.27 lit.g) introdusă prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]
  Secţiunea 5
  Stabilirea cuantumului ajutorului social şi plata acestuia
     28. Deţinerea anumitor bunuri mobile şi imobile, utilizarea anumitor servicii, precum şi unele caracteristici ale familiei sînt luate în considerare pentru evaluarea bunăstării familiei, în conformitate cu anexa nr. 5 la prezentul Regulament, exprimate prin punctaj.
      [Pct.28 în redacţia HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]
      29. Prin sumarea punctajului indicatorilor se obţine scorul total al familiei. Dacă acest  scor este mai mic sau egal cu 80, familia este eligibilă pentru stabilirea dreptului la ajutor social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului.
      [Pct.29 modificat prin HG821 din 07.10.14, MO313-318/17.10.14 art.870; în vigoare 01.10.14]
      [Pct.29 în redacţia HG793 din 08.10.13, MO222-227/11.10.13 art.897; în vigoare 01.10.13]
      30. Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă dintre venitul lunar minim garantat al familiei, calculat în conformitate cu punctele 18 şi 19 ale prezentului Regulament şi venitul global al familiei, calculat în conformitate cu punctele 22-26 ale prezentului Regulament.
      31. În vederea determinării dreptului la ajutor social şi stabilirii cuantumului acestuia sau, după caz, a ajutorului pentru perioada rece a anului, persoana desemnată în cadrul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei completează fişa electronică de calcul al ajutorului social, în baza datelor din cererea de acordare a ajutorului social. Rezultatul obţinut este introdus în ordinul stipulat în pct. 14 al prezentului Regulament.
      [Pct.31 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      32. Ajutorul social sau, după caz, ajutorul pentru perioada rece a anului se acordă, începînd cu luna în care cererea de acordare a acestora a fost înregistrată la direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.
      [Pct.32 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      33. Titularul ajutorului social sau, după caz, al ajutorului pentru perioada rece a anului este persoana solicitantă, iar beneficiarul acesteia - familia.
      [Pct.33 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      34. Schimbarea titularului ajutorului social sau, după caz, al ajutorului pentru perioada rece a anului se face la cerere, prin ordinul şefului direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, cu respectarea prevederilor punctului 7 al prezentului Regulament, şi se comunică în scris atît noului titular, cît şi celui precedent şi membrilor familiei.
      [Pct.34 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      35. Dreptul la ajutor social în baza unei cereri se stabileşte pentru o perioadă ce nu va depăşi 24 luni calendaristice, după care solicitantul are dreptul să depună o nouă cerere în conformitate cu prevederile pct.6-12 ale prezentului Regulament.
     [Pct.35 în redacţia HG201 din 13.03.13, MO60-63/13.03.13 art.255; în vigoare 01.01.13]
      36. Dreptul la ajutor social se revizuieşte la intervenirea oricărei modificări în informaţia care a fost prezentată anterior, sau la fiecare 12 luni calendaristice după acordarea ajutorului social. În cazul în care toţi membrii familiei au atins vîrsta de pensionare sau sînt recunoscute de către Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii inapte de muncă şi nu au alte surse de venit, decît cele realizate din prestaţii sociale, termenul de revizuire la fiecare 12 luni nu se aplică.
      [Pct.36 modificat prin HG821 din 07.10.14, MO313-318/17.10.14 art.870; în vigoare 01.10.14]
      37. Ajutorul social sau, după caz, ajutorul pentru perioada rece a anului se achită în numerar, pentru luna precedentă, de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, prin intermediul prestatorului de servicii de plată selectat.
      [Pct.37 al.1) modificat prin HG786 din 25.10.11, MO182-186/28.10.11 art.863]
      [Pct.37 al.1) modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      Sumele ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului nesolicitate de beneficiari în decurs de 6 luni consecutiv, iprestatorul de servicii de plată selectată pe bază de concurs le restituie lunar pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în baza fişierului electronic, prezentat de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
      [Pct.37 al.2) modificat prin HG793 din 08.10.13, MO222-227/11.10.13 art.897; în vigoare 01.10.13]
      [Pct.37 al.2) intodus prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]
      Sumele ajutorului social şi ale ajutorului pentru perioada rece a anului stabilite şi restituite pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale din cauza nesolicitării pot fi solicitate de beneficiar în decurs de 1 an din luna stabilirii.
      Sumele ajutorului social şi ale ajutorului pentru perioada rece a anului neachitate la timp din vina organului care le stabileşte sau le plăteşte se achită retroactiv fără nici o limitare.
      Reluarea plăţii se efectuează de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei în baza cererii scrise a beneficiarului.
      [Pct.37 alineatele introduse prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      38.  În cazul în care cuantumul lunar calculat al ajutorului social al familiei este mai mic de 25 lei, ajutorul social se achită o dată la şase luni sub formă de plată calculată ca suma ajutorului social pentru lunile respective.
      39. Ajutorul social sau, după caz, ajutorul pentru perioada rece a anului se plăteşte beneficiarului sau altei persoane în baza procurii titularului, autentificată conform legislaţiei. În cazul decesului titularului, sumele neachitate se plătesc integral, inclusiv pentru luna decesului, în baza permisiunii, eliberată de către Direcţia/Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, unui membru adult al familiei, sau, în cazul lipsei acestuia, persoanei care va depune dovezi că a suportat cheltuieli de deces.
      [Pct.39 modificat prin HG1142 din 16.12.10, MO254-256/24.12.10 art.1285; în vigoare 01.01.11]
      [Pct.39 modifict prin HG37 din 02.02.10, MO18-19/05.02.10 art.74; în vigoare 01.02.10]